top of page
web-pink_edited.jpg

Palvelut

Mankkaan OMA Apteekin palvelut

Annosjakelu


Lääkkeiden koneellinen annosjakelu


 
Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa asiakas saa annosjakeluun soveltuvat, säännöllisesti käytettävät tablettinsa ja kapselinsa pakattuina muovisiin kerta-annospusseihin yleensä kahdeksi viikoksi kerrallaan. Jokaisella toimituskerralla asiakas saa annospussien lisäksi apteekista ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostukset. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu parantaa lääkehoidon turvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja säästää lääkekuluissa.

 

Lääkkeiden annosjakelupalvelu sopii henkilöille, joilla on esimerkiksi runsaasti lääkkeitä jatkuvassa käytössä tai ongelmia lääkkeiden päivittäisessä annostelussa. Palveluun sisältyy apteekin tekemä asiakkaan kokonaislääkityksen tarkistus. Kokonaislääkityksen tarkistuksessa selvitetään, onko asiakkaalla mahdollisesti tarpeettomia tai päällekkäisiä lääkkeitä sekä varmistetaan, että käytössä olevat lääkkeet sopivat samanaikaisesti käytettäviksi. Kokonaislääkityksen tarkistuksen avulla voidaan poistaa mahdollisesti haitallisia lääkeyhdistelmiä ja vähentää monen potilaan lääkekuormaa. Tarkistuksessa esille tulleista lääkityksen muutostarpeista neuvotellaan potilasta hoita-van lääkärin kanssa, joka päättää mahdollisista muutoksista.


 
Säästöjä lääkekuluihin


Säästöjä lääkekuluihin syntyy siitä, että asiakas maksaa vain hänelle toimitetuista lääkkeistä eikä kokonaisista lääkepakkauksista, kuten tavallisesti. Tällä tavalla lääkitysmuutosten aiheuttama lääkehävikki pienenee eikä kotiin kerry turhia, käyttämättömiä lääkkeitä. Annosjakelussa käytetään lääkevaihdon piirissä olevia hinnaltaan edullisia ja Kela-korvattavia valmisteita. Uutta lääkettä voidaan kokeilla esimerkiksi kahden viikon ajan, ja monimutkaisetkin erikoisannostelut ovat mahdollisia.


 
Mitä annosjakelu maksaa? Apteekki perii annosjakelusta palkkion, johon kuuluu annospussien lisäksi kokonaislääkityksen tarkistus, lääkelistojen päivittäminen ja reseptien uusimisesta huolehtiminen. Palkkiolla on osittainen Kelan korvattavuus (40 % 3,15 € osalta / viikko), jonka edellytyk-senä ovat asiakkaan vähintään 75 vuoden ikä, asiakkaalla on annosjakelun alkaessa vähintään 6 annosjakeluun soveltuvaa SV-korvattavaa lääkettä, asiakkaan kokonaislää-kitys on tarkistettu ja että lääkäri puoltaa annosjakelua merkitsemällä asiakkaan reseptiin ”annosjakelu”.
 
 

Koneellisen annosjakelun hyödyt potilaalle•    Potilas maksaa vain hänelle toimitetut lääkkeet
•    Lääkkeiden jakelu suurista pakkauksista – yksikköhinta edullinen
•    Lääkkeiden jakelussa käytetään pakkauksia, joilla SV-korvaus, eli potilas saa korvauk-sen aina kun mahdollista
•    Mahdollistaa pienintä pakkauskokoa pienempien määrien käytön esim. lääkekokeiluis-sa
•    Turvallinen, hygieeninen ja helppokäyttöinen
•    Lisää potilasturvallisuutta: lääkevuoria ei kerry, jakelussa ei tapahdu virheitä
•    Kokonaislääkityksen tarkistus
•    Päällekkäisyyksien, yhteisvaikutusten ja mahdollisten turhien lääkkeiden karsinta yh-teistyössä hoitavan lääkärin kanssa
•    Potilas saa kahden viikon välein lääkityskortin, jossa on tiedot hänen lääkkeistään ja annoksistaan
 
Lisätietoa lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta Apteekkariliitto tai Pharmac Finland Oy

 

Vanhentuneiden lääkkeiden palautus

Palauta lääkejäte apteekkiin

Käyttämättä jääneet lääkkeet ovat vaarallista jätettä, joka tulee aina palauttaa apteekkiin, josta ne toimitetaan Riihimäelle Fortumin jätteenkäsittelykeskukseen. Siellä lääkejäte poltetaan korkeassa, yli 1300 asteen lämpötilassa ja syntynyt tuhka käsitellään vaarattomaksi. Samalla syntyy sähköä ja kaukolämpöä.

Lajittele lääkejäte oikein

Käyttämättä jääneet lääkkeet kannattaa lajitella valmiiksi kotona, ennen kuin niitä palaut-taa apteekkiin. Kiinteät lääkkeet, kuten tabletit, kapselit ja voidejäämät, voi pakata yhteen tiiviiseen, läpinäkyvään muovipussiin. Nestemäiset lääkkeet tulisi palauttaa omissa pul-loissaan ja erillisessä muovipussissa. Jodipitoiset lääkkeet sekä elohopeaa sisältävät kuumemittarit tulee palauttaa apteekkiin, omassa pussissaan, erillään muusta lääkejätteestä. (Lähde: Lääketietoa Virpi Ekholm 26.8.2021; Apteekkariliitto).   
 

bottom of page